CXP Limakademi - Hvorfor velge PUR Hotmelt?

purlim
 
 

 

 

Bokbinding med pur hotmelt

Polyurethane reaktive smeltelim er en spesiell gruppe smeltelim som har evnen til å inngå en kjemisk reaksjon med fuktigheten i lufta, i papiret og med kjemiske grupper som naturlig finnes i cellulose fibrene i papir. Fordelene som bokbideriet får ved å bruke reaktiv PUR smeltelim er høy varmebestandighet, flexibilitet ved lave temperaturer, meget høy styrke og god effekt på vanskelig papir.

I vanlig smeltelimsteknologi inngår bruken av termoplastiske polymerer, vanligvis basert på EVA. Limet brukes ved at man først varmer det opp til over smeltepunkt, og deretter påfører det, vanligvis med valser til bokryggen som en varm flytende masse. Omslaget blir deretter satt på mens limet fortsatt er flytende..

Da begynner avkjølingsprosessen, og smeltelimet vil gå tilbake til sin opprinnelige form, og den endelige limbinding er gjort. Med denne teknologien er dette enden på prosessen, med mer enn 80% av den endelige styrke oppnådd nesten umiddelbart.

Prosessen ved å bruke PUR smeltelim starter på samme måte, men så fort omslaget har blitt satt på fortsetter den kjemiske prosessen i ca. 48 timer. Limet kryssbinder med luftfuktigheten og hydroxyl grupper som finnes i cellulose i papirfibrene og danner en bok med eksepsjonell høy "page pull" som resultat.Denne kryssbindende reaksjonen omformer PUR smeltelimet fra et termoplastisk materiale til et termosetting materiale, som vil si at ulikt vanlig smeltelim, så kan det ikke smeltes på nytt når full herding har blitt nådd.

Dette resulterer i at bokryggen får en ekstrem høy varmemotstand og god fleksibilitet ved lave temperaturer - kuldebrudd på minus 40 °C er mulig. Ønskes det en rund rygg er det viktig at den blir rundet før herdeprosessen har gått for langt.

Reaksjonen mellom smeltelimet og cellulose fibrene i papiret produserer en klart øket adhesjon til forskjellige papirkvaliteter, og reduserer nødvendigheten av kreativ bearbeiding av ryggen før liming. Det beste er og kun benytte en sanding disc eller en av de nye micro fresene slik at fibrene blir gjort tilgjengelige for limet. Det er viktig å "rufse" opp papiret med en grov sanding disc spesielt ved bruk av tynnt kalandrert papir.

PUR raktive smeltelim er ideelle for bøker som kan bli utsatt for ekstreme temperaturer, eller hvor det brukes tungt bestrøket papir og vanskelige papir som f.eks. i kartbøker, computer kataloger, årsrapporter eller bilkataloger..

Påføring av PUR smeltelim

Utstyr
Reaktive polyurethan lim trenger spesialisert påføringsutstyr. En type er fatsmeltere hvor en setter original emballasjen inn og en varmeplate trykker ned på limflaten og smelter den til enhver tid nødvendige mengde, som transporteres med en gear pumpe frem til en spesielt konstruert limpotte, vanligvis mindre enn konvensjonelle limpotter, og konstruert slik at de er lettere å gjøre rene. Gjerne teflon belagt innside og valser slik at herdet materiale er lett å fjerne. Applikator potta er vanligvis elektronisk koblet til forsmelteren som kontrollerer nivået og temperaturen i limpotta.

Temperatur
Påføringstemperaturen er vanligvis 120 °C. Temperaturer så høye som 130 °C er akseptable men gir ingen reell fordel for limresultatet. Veldig høy temperatur må unngås av to årsaker

  1. Høy temperatur vil gjøre at limet automatisk kryssbinder, og herder i limpotta.
  2. Til høyere temperatur det utsettes for øker viscositeten og limet blir vanskeligere å påføre.

Generelt bør PUR lim ikke utsettes for høyere temperatur enn 140 °C, dette er absolutt høyeste sikre temperatur, men som tidligere nevnt dette gir ingen limteknisk fordel så det er absolutt best å holde temperaturen på 120 °C.

Preparering

Bearbeiding av bokryggen for liming med reaktive smeltelim er unik i det at det ultimate resultat fåes ved å blottstille fibrene som limet kan reagere med. Dette er forskjellig fra ordinær limbinding, hvor det er vanlig å hjelpe inntrengning i bokryggen ved å lage spor.

Den mest effektive måten å preparere ryggen på er rett og slett å bruke en enkel "sanding disc" for å rufse opp bokryggen. Dette er spesielt viktig når det brukes belagt papir hvor det er helt nødvendig å blottstille papirfibrene over hele ryggflaten.

Limmengde

Limmengde bør så langt som mulig holdes på et minimum. Optimalt vil være mellom 0,2mm og 0,3 mm, dette er ofte vanskelig å oppnå slik at vi ser oftest at det er mellom 0,4 og 0,5 mm tykk limfuge. Dette gir en perfekt god bok, høyere limforbruk bør unngåes, da det er uøkonomisk og reduserer bokryggens fleksibilitet. For mye lim er heller ikke bra på den måte at det kan gi en ufullstendig herding, og dermed en for svak limfuge.

Etter limbinding

Bøker bør ikke åpnes eller stresses rett etter liming, da limet på dette tidspunkt ikke vil ha nådd maksimum styrke. Moderne PUR lim gir imidlertid et limresultat som ligner ordinære hotmelt, og oppnår i dag en god styrke etter bare noen minutter. Paller kan med de moderne lim pakkes i krympefolie eller strekkfilm umiddelbart etter liming. Boken er imidlertid ikke ferdig herdet før etter 24 timer lagring.

Utstyr rensing

Når limpotten ikke skal være i bruk på en stund må den renses med et dertil egnet rensemiddel. Før Pur lim benyttes bør det flushes gjennom med litt lim for å få vekk rester av rensemiddel.

Ryggliming med PUR

Moderne PUR lim er blitt formulert som en polyurethane reaktiv smeltelim for å gi optimale egenskaper som et smeltelim til limbinding. Dette gir følgende fordeler:

Pot-life

Alle reaktive smeltelim har en relativt kort brukstid når de først er smeltet og fylt i applikator potta. Det er på grunn av at de er konstruert for å reagere med fuktigheten i luft og papir. Dette betyr naturligvis at limet vil begynne å reagere med det samme det kommer i kontakt med luftfuktighet. Kjemien i limet kan lett endres for å få en lengre pot-life, men dette vil endre reaksjonen med fuktighet, og herdetiden vil bli lenger slik at bøkene ikke kan håndteres før etter kanskje 24 timer.

Kjemien i moderne Pur lim er unikt balansert slik at limet holder seg helt stabilt i limpotten for minst 2 timer, vi har sett at limet har stått uten forbruk i 4 timer, og fortsatt kjørt ok. Det har naturligvis fått økt viscositeten. Dette gir en god sikkerhet i og med at det under produksjon er et konstant forbruk på minimum ½ kg i timen, og nytt lim blir stadig tilført.

Herding

Til tross for limets stabile pot-life vil moderne PUR lim når den først er påført bokryggen herde ganske raskt, limstyrken og bindestyrken mot papiret vil bli likt med ordinære smeltelim innen 8 timer (avhengig av omstendighetene, fukt i papir og luft). Den endelige styrke som vil være betydelig høyere enn konvensjonelle smeltelim vil oppnås etter 24 timer (igjen avhengig av forholdene)

Trimming in line

Kjemien i de nye PUR limene er formulert slik at limet er passelig krystallinsk, og setter seg raskt ved avkjøling, dette gjør inline trimming mulig. Det er kjørt linjer på 8000 bøker/timen med 40 sek herdetid før trimming uten problemer. Dette avhenger naturligvis av påført mengde. I dette tilfelle ble det påført 0,30 mm tykk limsåle.

Avgasser

Vi leverer i dag kun PUR hotmelt type LOW Emission, Micro Emission, det vil si PUR smeltelim med så lavt innhold av isocyanater, at de ikke lenger iflg. EU krav er merkepliktige. De isocyanater som finnes er bundne i limet. Limene påføres og benyttes ved lav temperatur, og avgir derfor heller ingen lukt.

Eksempler

Den følgende tabell sammenligner eksempler av pull verdier oppnådd med et moderne PUR hotmelt med samme jobber oppnådd med konvensjonelle EVA baserte smeltelim. Pull resultatet bør ikke ligge under 7 N/cm2 for å tilfredsstille kvalitetskravet til hvor godt arkene skal være limt.

Limtype
Applikasjon
Papir
Maskin

Limfuge
Pull resultat
EVA
Guide
Matt belagt
MM
Monoblock
0,7 mm
9,4 N/cm2
PUR
Guide
Matt belagt
MM
Starbinder
0,4 mm
13,6N/cm2
EVA
Katalog
Katalog
MM
Normbinder
0,9 mm
6,9N/cm2
PUR
Katalog
Katalog
MM
Starbinder
0,4 mm
11,0N/cm2
EVA
Årsrapport
Matt belagt
MM
Starbinder
1,1 mm
9,3N/cm2
PUR
Årsrapport
Blankt belagt
Wohlenberg

0,3 mm
14,2N/cm2

 

I dag godtar forlag og brukere lærebøker etc limt med PUR smeltelim, som tidligere ble sydd. Dette har naturligvis forenklet prosessen for disse bøkene.

KONTAKT OSS GJERNE FOR ET TILBUD PÅ VÅRT PUR HOTMELT